Zasady i warunki

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ZA KAŻDYM KORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY.

Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez BITNACJA (dalej „BITNACJA”). BITNATION zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany dowolnego Okresu w dowolnym momencie.

Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, bezwarunkowo akceptujesz niniejsze Warunki. Jeśli nie zgadzasz się na związanie jakimikolwiek Warunkami, nie wchodź na tę stronę ani nie korzystaj z niej.

Ograniczenia w korzystaniu z materiałów

Żadne materiały, w tym projekt i układ strony internetowej, grafika, obrazy i hiperłącza z tej strony internetowej nie mogą być imitowane, modyfikowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody BITNATION.

Nie wolno Ci podejmować żadnych działań, które mogą lub mogą zakłócić dostępność i/lub prawidłowe funkcjonowanie tej witryny, lub które spowodują lub mogą spowodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie serwerów BITNATION.

Nieautoryzowane modyfikacje i/lub ingerencje, niewłaściwe użycie, nadużycie lub nieautoryzowane korzystanie z tej strony internetowej i jakichkolwiek jej materiałów może naruszać prawa własności intelektualnej BITNATION i/lub właścicieli stron trzecich, a także może być przestępstwem w rozumieniu Ustawy o ochronie danych z 1998 roku.

Możemy udostępnić (ale nie jesteśmy do tego zobowiązani) udostępniać do pobrania kod źródłowy opracowanego przez nas oprogramowania jako oprogramowanie typu open source. Zgadzasz się na związanie i przestrzeganie wszelkich umów licencyjnych, które mają zastosowanie do tego oprogramowania typu open source. Nie będziesz wskazywać, że jesteś z nami powiązany w związku z używaniem, modyfikacjami lub dystrybucją tego oprogramowania typu open source.

Gdy hostujemy jakiekolwiek oprogramowanie i umożliwiamy Ci dostęp do takiego oprogramowania i korzystanie z niego za pośrednictwem naszych witryn internetowych, w tym niniejszej Witryny, wówczas niniejsze warunki będą miały zastosowanie do takiego dostępu i użytkowania, a także do wszelkich umów licencyjnych, które możemy z Tobą zawrzeć.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa została przygotowana w dobrej wierze przez BITNATION.

WAŻNE: NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I JEJ MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE I PRZEDMIOTEM I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, BITNATION ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH FUNKCJONALNOŚCI, DZIAŁANIA, DOSTĘPNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, TERMINU JAKOŚĆ, SPRZEDAWALNOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU. CS NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA, JEJ MATERIAŁY I FUNKCJE ZAWARTE W MATERIAŁACH BĘDĄ NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE TA STRONA I SERWER, KTÓRY JEST UDOSTĘPNIAJĄCY, SĄ WOLNE OD JAKICHKOLWIEK WIRUSÓW I KOMPUTERÓW INNY SZKODLIWY LUB USZKODZONY KOD, PROGRAM, MAKRO I PODOBNE ELEMENTY.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, w żadnych okolicznościach, w tym między innymi w przypadku zaniedbania, BITNATION nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone jakiejkolwiek osobie, które wynikają z użytkowania, nadużycia, nadużycia, dostępu lub niemożności dostępu przez jakąkolwiek osobę. lub korzystać ze strony internetowej i/lub jej materiałów.

Zmiany i dostęp

Wszelkie zmiany na stronie internetowej i jakichkolwiek jej materiałach mogą być wprowadzane od czasu do czasu według wyłącznego uznania BITNATION.

BITNATION zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do tej witryny dowolnej konkretnej osobie lub dostępu z dowolnego adresu internetowego do tej witryny w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn.

Sugestie, komentarze i opinie

Wszelkie komunikaty, które wysyłasz na tę stronę internetową lub w inny sposób do BITNATION pocztą elektroniczną nie mają charakteru poufnego, a BITNATION nie ma obowiązku powstrzymania się od ich reprodukcji, publikowania lub innego wykorzystywania w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek celu.

BITNATION zastrzega sobie prawo do korzystania z treści takich komunikatów, w tym wszelkich pomysłów, wynalazków, koncepcji, technik lub know-how ujawnionych w niniejszym dokumencie, w dowolnym celu, w tym przy opracowywaniu, wytwarzaniu i/lub marketingu towarów lub usług. Ponadto BITNATION może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach w dowolnym celu, w tym między innymi w zakresie opracowywania i usług marketingowych zawierających takie informacje.

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są prowadzone przez BITNATION. Podobnie inne strony internetowe mogą zawierać linki do tej strony.

BITNATION nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z zawartości tych stron. Wszelkie linki do innych stron internetowych są podawane dla wygody użytkownika tej strony internetowej i nie oznaczają poparcia przez BITNATION powiązanych stron internetowych ani powiązania z ich operatorami. BITNATION zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności za korzystanie z połączonych stron internetowych, do których użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z nich na własne ryzyko.

Każda osoba trzecia, która chce umieścić linki do tej witryny, powinna wcześniej powiadomić BITNATION o swoim zamiarze. BITNATION zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na takie linki do tej strony. Jeżeli jednak BITNATION wyrazi zgodę na takie powiązania, BITNATION nie jest zobowiązana do ustanawiania wzajemnych powiązań z osobami trzecimi.

Prawo rządowe

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej i jej materiałów oraz Warunki podlegają prawu krajowemu Belize.

Prawo dostępu

BITNATION zastrzega sobie wszelkie prawa do odmowy lub ograniczenia dostępu do tej witryny przez jakąkolwiek konkretną osobę lub do zablokowania dostępu z określonego adresu internetowego do tej witryny w dowolnym momencie, bez podawania jakichkolwiek powodów.

Przyjęte zasady użytkowania

Możesz korzystać z treści lub usług dostarczanych za pośrednictwem tej Witryny wyłącznie w określonym celu. Nie możesz używać tej Witryny do:

a. publikować, publikować, wysyłać, przesyłać, przesyłać, wyświetlać lub rozpowszechniać jakichkolwiek informacji lub materiałów i/lub w inny sposób udostępniać lub angażować się w jakiekolwiek zachowanie, które jest niezgodne z prawem, dyskryminujące, nękające, oszczercze, zniesławiające, obraźliwe, grożące, szkodliwe, obraźliwe, obsceniczne, deliktowe lub w inny sposób budzące zastrzeżenia; b. wyświetlać, przesyłać lub przesyłać materiałów zachęcających do zachowań, które mogą stanowić przestępstwo, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszać lub łamać obowiązujące przepisy prawa, przepisy lub kodeks postępowania; c. ingerować lub naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności i wizerunku) innych osób lub naruszać innych sposobów korzystania lub korzystania z tej Witryny; d. naruszać obowiązujące przepisy lub regulacje; mi. korzystać z tej Witryny lub linków w tej Witrynie w jakikolwiek sposób, który mógłby zakłócać, zakłócać, negatywnie wpływać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie z tej Witryny lub linków w tej Witrynie lub który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić funkcjonowanie tej Witryny lub naszej serwery lub jakiekolwiek sieci połączone w jakikolwiek sposób z dowolnym z naszych serwerów; f. tworzyć fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych lub oszukańczego lub w inny sposób nieprawdziwego przedstawiania się jako inną osobę lub przedstawiciela innego podmiotu, w tym, ale nie wyłącznie, upoważnionego użytkownika tej Witryny lub przedstawiciela block.one, lub w sposób oszukańczy lub w inny sposób fałszywie oświadczać, że masz powiązania z osobą, podmiotem lub grupą; g. wprowadzać w błąd lub oszukiwać nas, naszych przedstawicieli i wszelkie strony trzecie, które mogą polegać na dostarczonych przez Ciebie informacjach, podając niedokładne lub fałszywe informacje, w tym pominięcia informacji; h. ukrywać pochodzenie jakichkolwiek materiałów przesyłanych za pośrednictwem usług świadczonych przez tę Witrynę (czy to poprzez fałszowanie nagłówków wiadomości/pakietów, czy w inny sposób manipulowanie normalnymi informacjami identyfikacyjnymi); i. naruszać, naruszać lub sprzeniewierzać jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej jakiejkolwiek osoby (takich jak prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub tajemnice handlowe lub inne prawa własności dowolnej strony) lub dopuszczać się czynów niedozwolonych; j. przesyłać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, anulować boty, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera lub własności innej osoby; k. wysyłać, przesyłać, wyświetlać, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać materiałów zawierających spam, niechcianą pocztę, reklamę piramid finansowych, łańcuszki, ostrzeżenia o wirusach (bez uprzedniego potwierdzenia autentyczności ostrzeżenia) lub jakiejkolwiek innej formy nieautoryzowanej reklamy lub materiał promocyjny; l. uzyskiwać dostępu do jakichkolwiek treści, obszarów lub funkcji tej Witryny, do których dostęp jest zabroniony lub ograniczony, lub prób ominięcia lub obejścia środków zastosowanych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do jakichkolwiek treści, obszarów lub funkcji tej Witryny; m. uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu lub zakłócać działanie serwerów, które obsługują tę Witrynę lub świadczą usługi w tej Witrynie lub jakichkolwiek serwerów w powiązanych sieciach lub w inny sposób nie przestrzegać jakichkolwiek zasad lub procedur związanych z korzystaniem z tych serwerów; n. próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek usług lub produktów, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do któregokolwiek z naszych serwerów poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób; o. uzyskiwać lub próbować uzyskać jakiekolwiek materiały lub informacje za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem tej Witryny lub jej usług; p. gromadzić lub w inny sposób gromadzić, zagregowanych lub w inny sposób, danych o innych, w tym adresów e-mail, i/lub rozpowszechniać lub sprzedawać takie dane w jakikolwiek sposób; q. korzystać z jakiejkolwiek części tej Witryny niezgodnie z jej przeznaczeniem; lub r. używać tej Witryny do angażowania się lub promowania jakiejkolwiek działalności, która narusza niniejsze warunki.

Własność i prawa autorskie

Ta strona, w tym wszystkie treści przesłane przez użytkowników, jest własnością i jest obsługiwana przez BITNATION. O ile nie zaznaczono inaczej, cała zawartość tej strony nie powinna być reprodukowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, modyfikowana, transmitowana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody BITNATION, w zależności od tego, co ma zastosowanie. Takie postępowanie stanowi naruszenie naszych praw autorskich i praw własności intelektualnej.

Zastrzeżenie

Wszystkie zamieszczone treści wyrażają poglądy tylko autora. BITNATION nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści.

Zgoda na nasze warunki użytkowania

Przesyłając i publikując jakiekolwiek materiały na tej stronie, wskazujesz firmie BITNATION, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi warunkami. Niniejsze Warunki użytkowania mogą być od czasu do czasu zmieniane. Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, a korzystanie z tej Witryny po ich opublikowaniu będzie oznaczać zgodę na zmodyfikowane Warunki użytkowania i wszystkie zmiany.