Voorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG ELKE KEER DAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door: BITNATION (hierna “BITNATIE”). BITNATION kan naar eigen goeddunken een Termijn op elk moment wijzigen.

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden onvoorwaardelijk. Als u niet akkoord gaat met een voorwaarde, dient u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Beperking op het gebruik van materialen

Geen enkel materiaal, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp en de lay-out van de website, afbeeldingen, afbeeldingen en hyperlinks van deze website, mag op enigerlei wijze worden geïmiteerd, gewijzigd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BITNATION.

U mag geen handelingen verrichten die de toegankelijkheid en/of goede werking van deze website zullen of kunnen belemmeren, of die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de servers van BITNATION zullen of kunnen veroorzaken.

Ongeautoriseerde wijziging en/of interferentie, misbruik, misbruik of ongeoorloofd gebruik van deze website en al het materiaal ervan kan de intellectuele eigendomsrechten van BITNATION en/of derde-eigenaren schenden, en kan ook een overtreding zijn onder de Data Protection Act 1998.

We kunnen (maar zijn niet verplicht) de broncode voor de door ons ontwikkelde software beschikbaar stellen om te downloaden als open source software. U stemt ermee in gebonden te zijn aan en te voldoen aan elke licentieovereenkomst die van toepassing is op deze open source-software. U zult niet aangeven dat u met ons verbonden bent in verband met uw gebruik, wijzigingen of distributies van deze opensource-software.

Wanneer we software hosten en u in staat stellen om dergelijke software te openen en te gebruiken via onze websites, inclusief deze website, dan zijn deze voorwaarden van toepassing op dergelijke toegang en gebruik, evenals op alle licentieovereenkomsten die we met u kunnen aangaan.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

Deze website is te goeder trouw samengesteld door BITNATION.

BELANGRIJK: DEZE WEBSITE EN HAAR MATERIALEN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN EN ONDERWORPEN EN KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT, WIJST BITNATION ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES MET BETREKKING TOT FUNCTIONALITEIT, OPERABILITEIT, TOEGANKELIJKHEID, TOEGANKELIJKHEID AF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. CS GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE, HAAR MATERIALEN EN FUNCTIES IN DE MATERIALEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEZE WEBSITE EN DEZE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAKEN EN VRIJ ZIJN VAN EEN ONS ANDERE SCHADELIJKE OF SCHADELIJKE CODE, PROGRAMMA, MACRO EN DERGELIJKE ELEMENTEN.

Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens de toepasselijke wetgeving, zal BITNATION onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, op welke manier dan ook veroorzaakt aan een persoon die het gevolg is van het gebruik, misbruik, misbruik, toegang van of onvermogen van een persoon om toegang te krijgen tot of gebruik de website en/of de materialen ervan.

Wijzigingen en toegang

Elke wijziging kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van BITNATION worden aangebracht aan de website en al het materiaal ervan.

BITNATION behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot deze website aan een bepaalde persoon of de toegang vanaf een bepaald internetadres tot deze website te ontzeggen.

Suggesties, opmerkingen en feedback

Alle mededelingen die u per elektronische post naar deze website of anderszins naar BITNATION stuurt, zijn op niet-vertrouwelijke basis, en BITNATION is niet verplicht deze niet te reproduceren, publiceren of anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook.

Het staat BITNATION vrij om de inhoud van dergelijke communicatie te gebruiken, inclusief alle ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die hierin worden onthuld, voor elk doel, inclusief de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten. Verder staat het BITNATION vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen en op de markt brengen van diensten waarin dergelijke informatie is opgenomen.

Deze website bevat links naar andere websites die niet door BITNATION worden onderhouden. Evenzo kunnen andere websites links naar deze website bevatten.

BITNATION is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit de inhoud van die websites. Eventuele links naar andere websites zijn bedoeld voor uw gemak als gebruiker van deze website en houden niet in dat BITNATION de gelinkte websites goedkeurt of banden heeft met hun exploitanten. BITNATION wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor het gebruik van gelinkte websites, die worden geopend en gebruikt op eigen risico van de gebruiker.

Elke derde partij die links naar deze website wil plaatsen, dient BITNATION hiervan op de hoogte te stellen alvorens dit te doen. BITNATION behoudt zich het recht voor om toestemming voor dergelijke links naar deze website te weigeren. Als BITNATION echter toestemming geeft voor dergelijke links, is BITNATION niet verplicht om wederzijdse links tot stand te brengen met de derde partij.

Toepasselijk recht

De toegang tot en het gebruik van deze website en het bijbehorende materiaal en de voorwaarden worden beheerst door de nationale wetten van Belize.

Recht van toegang

BITNATION behoudt zich alle rechten voor om de toegang tot deze site door een bepaalde persoon te weigeren of te beperken, of om de toegang van een bepaald internetadres tot deze site op elk moment te blokkeren, zonder opgaaf van redenen.

Aanvaardbaar gebruik beleid

U mag de inhoud of diensten die via deze Website worden aangeboden alleen gebruiken voor het aangegeven doel. U mag deze website niet gebruiken om:

a. het publiceren, posten, verzenden, uploaden, indienen, weergeven of verspreiden van informatie of materiaal en/of anderszins beschikbaar maken of deelnemen aan gedrag dat onwettig, discriminerend, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, beledigend, obsceen, onrechtmatig of anderszins verwerpelijk; b. materiaal weergeven, uploaden of verzenden dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit kan vormen, kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met of inbreuk maakt op toepasselijke wetten, voorschriften of gedragscodes; c. de wettelijke rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen verstoren of schenden of het gebruik of genot van deze Website door anderen schenden; d. toepasselijke wet- of regelgeving overtreden; e. deze Website of links op deze Website gebruiken op een manier die het gebruik van deze Website of links op deze Website zou kunnen verstoren, verstoren, negatief beïnvloeden of belemmeren of die de werking van deze Website of onze servers of netwerken die op enigerlei wijze met een van onze servers zijn verbonden; f. een valse identiteit creëren met het doel anderen te misleiden of frauduleus of anderszins verkeerd voor te stellen als een andere persoon of een vertegenwoordiger van een andere entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een geautoriseerde gebruiker van deze website of een block.one-vertegenwoordiger, of frauduleus of anderszins verkeerde voorstelling van zaken dat u een band heeft met een persoon, entiteit of groep; g. ons, onze vertegenwoordigers en eventuele derden die kunnen vertrouwen op de door u verstrekte informatie, misleiden of bedriegen door het verstrekken van onjuiste of valse informatie, waaronder het weglaten van informatie; h. de oorsprong verhullen van materiaal dat wordt verzonden via de diensten die door deze website worden aangeboden (door het vervalsen van bericht-/pakketheaders of het anderszins manipuleren van normale identificatie-informatie); i. een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van een persoon schenden, schenden of misbruiken (zoals auteursrechten, handelsmerken, patenten of handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij) of een onrechtmatige daad plegen; j. bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer of eigendom van iemand anders kunnen beschadigen; k. materiaal verzenden, uploaden, weergeven of verspreiden of anderszins beschikbaar stellen dat spam, junkmail, advertenties voor piramidespelen, kettingbrieven, viruswaarschuwingen (zonder eerst de authenticiteit van de waarschuwing te bevestigen) of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame of promotie materiaal; ik. toegang te krijgen tot enige inhoud, gebied of functionaliteit van deze website waartoe u geen toegang heeft of die u probeert te omzeilen of maatregelen te omzeilen die zijn gebruikt om uw toegang tot inhoud, gebied of functionaliteit van deze website te voorkomen of te beperken; m. ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot of interfereren met de prestaties van de servers die deze website hosten of de diensten op deze website of servers op bijbehorende netwerken leveren of anderszins niet voldoen aan beleid of procedures met betrekking tot het gebruik van die servers; n. proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot diensten of producten, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een van onze servers door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen; O. materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via deze website of haar diensten; p. gegevens over anderen, inclusief e-mailadressen, verzamelen of anderszins verzamelen, al dan niet geaggregeerd, en/of dergelijke gegevens op enigerlei wijze distribueren of verkopen; q. enig deel van deze website te gebruiken anders dan voor het beoogde doel; of r. deze website gebruiken om activiteiten uit te voeren of te promoten die in strijd zijn met deze voorwaarden.

Eigendom en auteursrecht

Deze site, inclusief alle inhoud die door gebruikers is geüpload, is eigendom van en wordt beheerd door BITNATION. Tenzij anders vermeld, mag alle inhoud van deze site op geen enkele manier worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, gewijzigd, verzonden of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BITNATION, afhankelijk van wat van toepassing is. Als u dit doet, vormt dit een schending van onze auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

Vrijwaring

Alle geplaatste inhoud drukt de mening uit van alleen de auteur. BITNATION kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor enige geplaatste inhoud.

Overeenkomst met onze gebruiksvoorwaarden

Door materiaal op deze site te uploaden en te plaatsen, geeft u aan BITNATION aan dat u onze algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en uw gebruik van deze site nadat dergelijke wijzigingen zijn gepost, houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en alle wijzigingen.