Metodologia prognozowania bitnation

Nasze prognozy cenowe opierają się głównie na różnych algorytmach opartych na maszynach, które śledzą względny wskaźnik siły (RSI), średnią ruchomą rozbieżność zbieżności (MACD), wstęgi Bollingera, ruchomą średnią ważoną (MWA) i średni rzeczywisty zakres (ATR) dla każdej osoby kryptowaluta. Możemy przewidywać przyszłe punkty cenowe i próbować prognozować kierunek rynku, analizując ruch cen na podstawie danych uzyskanych przez algorytm i wykorzystując nasze technologie uczenia maszynowego.

Wskaźnik siły względnej (RSI) Wskaźnik

Wskaźnik siły względnej (RSI) jest jednym z najczęściej używanych wskaźników momentum w analizie technicznej kryptowalut. W celu ustalenia, czy cena wirtualnego aktywa znajduje się w przeszacowanym lub niedowartościowanym regionie, RSI ocenia szybkość i wielkość ostatnich wahań cen.

J. Welles Wilder Jr. opracował RSI, który w skali od 0 do 100 reprezentuje oscylator. Odczyt RSI wynoszący 70 lub wyższy zazwyczaj wskazuje na sytuację wykupienia, podczas gdy liczba 30 lub niższa zwykle wskazuje na sytuację wyprzedaży.

RSI ma kilka innych zastosowań poza wykrywaniem wykupienia i wyprzedania akcji. Może również wskazywać na aktywa, które wkrótce zobaczą korektę ceny lub zmianę trendu. Może działać jako sygnał zarówno do kupna, jak i sprzedaży.

W połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, RSI może pomóc traderom, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji handlowych.

Wskaźnik rozbieżności średniej ruchomej zbieżności (MACD)

Linia MACD, linia sygnału i histogram MACD to trzy składniki, które składają się na wskaźnik rozbieżności średniej ruchomej (MACD).

Linia MACD jest zazwyczaj wyświetlana w kolorze niebieskim, podczas gdy linia sygnału jest zwykle wyświetlana w kolorze pomarańczowym. Linia MACD przecinająca linię sygnałową wskazuje na silny sygnał kupna i na to, że byki kontrolują akcję cenową. Histogram MACD w tym przypadku jest byczy, prosty i najprawdopodobniej ma kolor zielony.

Podobnie trend spadkowy dominuje w przedziale czasowym, kiedy linia sygnału znajduje się powyżej linii MACD, co wskazuje, że rządzą sprzedawcy. Histogram MACD jest w tym przypadku niedźwiedzi, odwrócony i najprawdopodobniej czerwony.

Wskaźnik wstęg Bollingera (BB)

Wstęga Bollingera to popularny sygnał z wykresu analizy technicznej, z którego inwestorzy na wielu rynkach, w tym kryptowalut, akcji i papierów wartościowych, intensywnie korzystają. Wskaźnik, który John Bollinger wprowadził po raz pierwszy w latach 80., zapewnia unikalny wgląd w cenę i zmienność aktywów.

Śledzenie trendów, wykrywanie poziomów wykupienia i wyprzedania oraz zwracanie uwagi na wybicia to tylko kilka zastosowań wstęg Bollingera.

Wskaźnik składa się z trzech linii: górnego wstęgi, dolnego wstęgi i średniej ruchomej w środku.

Uważa się, że górna wstęga znajduje się w regionie zwyżkowym, a trend wzrostowy akcji cenowej zostanie utworzony, jeśli przekroczy ją. Z drugiej strony uważa się, że dolna wstęga znajduje się w obszarze niedźwiedzi, a trend spadkowy akcji cenowej zostanie utworzony, jeśli przekroczy ją poniżej.

Wskaźnik średniego zakresu rzeczywistego (ATR)

ATR został po raz pierwszy wprowadzony przez J. Wellesa Wildera Jr., a jego podstawową funkcją jest ocena zmienności rynku poprzez analizę ruchu cen. Mówiąc dokładniej, jest to średnia prawdziwych zakresów w wybranym okresie. Zakres ATR, który może być śróddzienny, dzienny, tygodniowy lub miesięczny, to najczęściej 14 okresów.

Krótko mówiąc, ATR dostarcza informacji o średniej zmienności cen aktywów, takich jak kryptowaluta, w określonym przedziale czasu.

Wskaźnik średniej ruchomej (MA)

Średnia ruchoma to rodzaj wskaźnika cen, który tworzy średnie cen aktywów w czasie rzeczywistym w celu wygładzenia danych cenowych w danym okresie.

Najczęściej używane średnie na rynku kryptowalut to 10, 20, 50, 100 i 200. Możemy potwierdzić, że ceny są bycze, jeśli średnia ruchoma dla krótszego czasu trwania jest wyższa niż średnia ruchoma dla dłuższego i odwrotnie, pokazując, że zasób idzie w przeciwnym kierunku.

Linia akumulacji/dystrybucji to wykres przedstawiający, kiedy moneta zaczyna się gromadzić. W przypadku tej linii istnieją cztery możliwe wyniki:

  • Niższych cen należy się spodziewać, jeśli zarówno trajektoria cen, jak i linia będą w trendzie spadkowym.
  • Wyprzedaż jest możliwa, jeśli trajektoria ceny jest w trendzie wzrostowym, a linia w trendzie spadkowym.
  • Zmiana trendu lub wyższe ceny są możliwe, jeśli trajektoria ceny spada, a linia znajduje się w trendzie wzrostowym.
  • Zmiana trendu, tj. niższe ceny, jest możliwa, jeśli trajektoria ceny jest w trendzie wzrostowym, a linia w trendzie spadkowym.

Wolumen bilansowy (OBV)

Wskaźnik wolumenu w bilansie wyświetla aktualną wielkość transakcji dla aktywa, a także informację, czy przechodzi on do określonej pary walut cyfrowych, czy z niej. Do tej linii mają zastosowanie cztery scenariusze:

  • Jeśli trajektoria ceny i linia wskazują na trend spadkowy, nastąpi kolejna wyprzedaż wraz ze spadkiem wolumenu.
  • Wyższe ceny będą skutkować, gdy większy wolumen wejdzie do tokena kryptograficznego, jeśli linia będzie podążać za trendem wzrostowym, a trajektoria ceny również będzie w trendzie wzrostowym.
  • Niższe ceny będą następować, gdy wolumen odejdzie od pary, jeśli linia ma tendencję spadkową, a trajektoria ceny jest zwyżkowa.
  • Wyższe ceny będą następować, gdy wolumen wejdzie w akcję cenową tokena, jeśli linia trendu będzie w trendzie wzrostowym, a projekt będzie w trendzie spadkowym.