Villkor

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT VARJE GÅNG DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS.

Denna webbplats ägs och drivs av BITNATION (hädanefter "BITNATION"). BITNATION har rätt att när som helst ändra alla Villkor.

Genom att gå in på eller använda denna webbplats accepterar du villkorslöst dessa villkor. Om du inte samtycker till att vara bunden av något villkor, vänligen besök eller använd inte denna webbplats.

Begränsning av användning av material

Inget material inklusive utan begränsning, webbdesign och layout, grafik, bilder och hyperlänkar från denna webbplats får imiteras, modifieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, överföras eller distribueras på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från BITNATION.

Du får inte göra någon handling som kommer eller kan störa denna webbplatss tillgänglighet och/eller korrekta funktion, eller som kommer eller kan lägga en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på BITNATIONs servrar.

Otillåten modifiering och/eller störning, missbruk, missbruk eller obehörig användning av denna webbplats och något av dess material kan bryta mot BITNATIONs och/eller tredje parts ägares immateriella rättigheter och kan också vara ett brott enligt Data Protection Act 1998.

Vi kan göra (men är inte skyldiga att göra) källkoden för programvaran vi utvecklar tillgänglig för nedladdning som öppen källkod. Du samtycker till att vara bunden av, och följa, alla licensavtal som gäller för denna programvara med öppen källkod. Du kommer inte att ange att du är associerad med oss i samband med din användning, modifieringar eller distributioner av denna opensource-programvara.

När vi är värd för någon programvara och gör det möjligt för dig att komma åt och använda sådan programvara via våra webbplatser inklusive denna webbplats, kommer dessa villkor att gälla för sådan åtkomst och användning, såväl som eventuella licensavtal som vi kan ingå med dig.

Friskrivning från garantier och ansvar

Denna webbplats har sammanställts i god tro av BITNATION.

VIKTIGT: DENNA WEBBPLATS OCH DESS MATERIAL TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT OCH MED UNDERFÖRANDE OCH ENLIGT TILLÄMPLIG LAG AVSÄGER BITNATION ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, NÅGRA GARANTIER NÅGOT FUNKTIONALITET, TILLGÄNGLIGHET, TID, TILLGÄNGLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, TID KVALITET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. CS GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN, DESS MATERIAL OCH FUNKTIONER SOM FINNS I MATERIALET KOMMER ATT VARA AVBRUTEN ELLER FELFRI, ELLER ATT DEFEKT KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT DENNA WEBBPLATS OCH DENNA WEBBPLATS OCH DENNA SERVER ÄR EN KOMPENSATIV SERVER OCH DENNA SERVER. ANNAN SKADLIG ELLER KORRUPTERAD KOD, PROGRAM, MAKRO OCH SÅDAN LIKNANDE ELEMENT.

Ansvarsbegränsning

Med förbehåll för tillämplig lag, under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till vårdslöshet, ska BITNATION hållas ansvarig för alla direkta eller indirekta skador som orsakas någon person som är ett resultat av någon persons användning, missbruk, missbruk, tillgång till eller oförmåga att få tillgång till eller använda webbplatsen och/eller dess material.

Ändringar och åtkomst

Alla ändringar kan göras på webbplatsen och något av dess material från tid till annan efter BITNATIONs eget gottfinnande.

BITNATION förbehåller sig rätten att när som helst neka åtkomst till denna webbplats för en viss person eller åtkomst från en viss internetadress till denna webbplats, utan att behöva ange sina skäl.

Förslag, kommentarer och feedback

All kommunikation som du skickar till denna webbplats eller på annat sätt till BITNATION via e-post är icke-konfidentiell, och BITNATION är inte skyldig att avstå från att reproducera, publicera eller på annat sätt använda dem på något sätt i något syfte.

BITNATION ska vara fri att använda innehållet i all sådan kommunikation, inklusive alla idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller know-how som avslöjas häri, för alla ändamål, inklusive utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor eller tjänster. Vidare ska BITNATION vara fri att använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som finns i sådan information för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling och marknadsföring av tjänster som innehåller sådan information.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte underhålls av BITNATION. På liknande sätt kan andra webbplatser innehålla länkar till denna webbplats.

BITNATION ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och ska inte hållas ansvarigt för skador eller skador som uppstår från innehållet på dessa webbplatser. Alla länkar till andra webbplatser tillhandahålls som en bekvämlighet för dig som användare av denna webbplats och innebär inte att BITNATION stöder de länkade webbplatserna eller associerar med deras operatörer. BITNATION frånsäger sig allt ansvar och ansvar för användningen av länkade webbplatser, som nås och används på användarens egen risk.

Varje tredje part som vill skapa länkar till denna webbplats bör meddela BITNATION om sin avsikt innan de gör det. BITNATION förbehåller sig rätten att neka tillstånd för sådana länkar till denna webbplats. Om dock BITNATION ger sitt tillstånd för sådana länkar, är BITNATION inte skyldigt att upprätta ömsesidiga förbindelser med tredje part.

Gällande lag

Tillgången till och användningen av denna webbplats och dess material samt villkoren ska styras av Belizes inhemska lagar.

Rätt till tillgång

BITNATION förbehåller sig alla rättigheter att neka eller begränsa åtkomst till denna webbplats av en viss person, eller att när som helst blockera åtkomst från en viss internetadress till denna webbplats, utan att ange några som helst skäl.

Policy för acceptabel användning

Du får endast använda innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls via denna webbplats för deras angivna syfte. Du får inte använda denna webbplats för att:

a. publicera, posta, skicka, ladda upp, skicka, visa eller sprida all information eller material och/eller på annat sätt göra tillgängligt eller delta i något beteende som är olagligt, diskriminerande, trakasserande, ärekränkande, kränkande, hotande, skadligt, stötande, obscent, skadeståndsgrundande eller på annat sätt stötande; b. visa, ladda upp eller överföra material som uppmuntrar till beteende som kan utgöra ett brott, leda till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot eller bryter mot tillämpliga lagar, förordningar eller praxis; c. störa eller kränka andras lagliga rättigheter (såsom integritets- och publicitetsrättigheter) eller kränka andras användning eller åtnjutande av denna webbplats; d. bryter mot tillämpliga lagar eller förordningar; e. använda denna webbplats eller länkar på denna webbplats på något sätt som kan störa, störa, negativt påverka eller hindra andra användare från att använda denna webbplats eller länkar på denna webbplats eller som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra funktionen av denna webbplats eller vår servrar eller nätverk som är anslutna till någon av våra servrar på något sätt; f. skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra eller bedrägligt eller på annat sätt framställa dig själv som en annan person eller en representant för en annan enhet inklusive, men inte begränsat till, en auktoriserad användare av denna webbplats eller en block.one-representant, eller bedrägligt eller på annat sätt felaktigt framställa att du har en anknytning till en person, enhet eller grupp; g. vilseleda eller vilseleda oss, våra representanter och tredje part som kan förlita sig på informationen som du tillhandahåller, genom att tillhandahålla felaktig eller falsk information, vilket inkluderar utelämnande av information; h. dölja ursprunget till allt material som överförs via tjänsterna som tillhandahålls av denna webbplats (vare sig genom att förfalska meddelande-/pakethuvuden eller på annat sätt manipulera normal identifieringsinformation); i. kränka, kränka eller förskingra någon persons immateriella eller industriella äganderätt (såsom upphovsrätt, varumärken, patent eller affärshemligheter eller andra äganderätter för någon part) eller begå en skadeståndsrätt; j. ladda upp filer som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, cancelbots, korrupta filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada funktionen av en annans dator eller egendom; k. skicka, ladda upp, visa eller sprida eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller eller associeras med skräppost, skräppost, reklam för pyramidspel, kedjebrev, virusvarningar (utan att först bekräfta varningens äkthet) eller någon annan form av otillåten reklam eller reklammaterial; l. komma åt innehåll, område eller funktionalitet på denna webbplats som du är förbjuden eller begränsad från att komma åt eller försöker kringgå eller kringgå åtgärder som används för att förhindra eller begränsa din åtkomst till innehåll, område eller funktionalitet på denna webbplats; m. skaffa obehörig åtkomst till eller störa prestanda för servrarna som är värd för denna webbplats eller tillhandahåller tjänsterna på denna webbplats eller servrar på associerade nätverk eller på annat sätt underlåta att följa några policyer eller procedurer relaterade till användningen av dessa servrar; n. försöka få obehörig åtkomst till tjänster eller produkter, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till någon av våra servrar genom hackning, lösenordsutvinning eller något annat sätt; o. skaffa eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via denna webbplats eller dess tjänster; sid. samla in eller på annat sätt samla in, vare sig aggregerad eller på annat sätt, data om andra inklusive e-postadresser och/eller distribuera eller sälja sådan data på något sätt; q. använda någon del av denna webbplats annat än för dess avsedda ändamål; eller r. använda denna webbplats för att engagera sig i eller marknadsföra någon aktivitet som bryter mot dessa villkor.

Äganderätt och upphovsrätt

Denna webbplats, inklusive allt innehåll som laddas upp av användare, ägs och drivs av BITNATION. Om inte annat anges, bör allt innehåll på denna webbplats inte reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, modifieras, överföras eller distribueras på något sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från BITNATION, beroende på vilket som är tillämpligt. Att göra det utgör ett brott mot vår upphovsrätt och immateriella rättigheter.

varning

Allt innehåll som publiceras uttrycker endast författarens åsikter. BITNATION kommer inte att hållas ansvarigt eller ansvarigt för något innehåll som publiceras.

Avtal till våra användarvillkor

Genom att ladda upp och lägga upp material på den här webbplatsen indikerar du för BITNATION att du har läst och samtyckt till våra villkor. Dessa användarvillkor kan komma att ändras från tid till annan. Ändringar kommer att publiceras på denna sida och din användning av denna webbplats efter att sådana ändringar har publicerats kommer att utgöra ditt samtycke till de ändrade användarvillkoren och alla ändringar.